Optjening af ferie

Din optjening af ferie afhænger af ferieloven og af de vilkår, du er ansat på.

Som lønmodtager optjener du ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver. For hver måned, du er ansat i et kalenderår (optjeningsåret), optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie. Ved ansættelse i et helt kalenderår optjener du derfor 25 feriedage, dvs. 5 ugers betalt ferie.

Ferien har du ret til at holde fra 1. maj i det efterfølgende kalenderår til 30. april året efter dette (ferieåret). Det er uden betydning, om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen. Du optjener stadig ret til 5 ugers betalt ferie, hvis du har været ansat i hele optjeningsåret. Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

Eksempel:

Hvis du har optjent 25 dage til brug i ferieåret og arbejder 3 dage om ugen, skal du holde ferien på 15 arbejdsdage og på 10 arbejdsfri dage.

Som lønmodtager kan du enten være ansat med ret til løn under ferie eller med ret til feriegodtgørelse.

Visse lønmodtagergrupper, herunder au-pairer, privat hushjælp og udenlandske forskere, kan have ret til samtidighedsferie, dvs. at de holder ferie i takt med, at den optjenes.

Som elev kan du have ret til betalt ferie, selvom du ikke har optjent ret hertil.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du bliver ansat midt i en måned eller fratræder midt i en måned, optjener du 0,07 feriedag for hver dag, du er ansat. Du kan dog højst optjene 2,08 dages betalt ferie om måneden. I antallet af dage indgår også weekenddage og fridage.

Eksempel:

Du bliver ansat den 10. januar. Du er således ansat i 22 dage i januar måned og optjener derfor 22 x 0,07 dages betalt ferie. Det svarer til 1,54 dage. I de efterfølgende hele måneder, du er ansat, optjener du på sædvanlig vis 2,08 dages betalt ferie.

Hvis du mener, at der er fejl i antallet af feriedage, skal du kontakte arbejdsgiveren, hvor du har optjent feriepengene og bede ham om at ændre antallet af dage.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis der i en kalendermåned er dage, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie, fx under barselsorlov uden løn, skal antallet af disse dage trækkes fra det samlede antal dage i måneden. Den optjente ferie beregnes herefter med 0,07 feriedag per dag.

Eksempel:

Du er ansat i hele januar måned. Du har ikke ret til løn under barsel, men påbegynder barsel den 29. januar. Du vil i januar måned optjene 31 dage minus de dage, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie, altså 28 dage x 0,07 feriedag. I januar optjener du således 1,96 feriedage. I de efterfølgende hele måneder, du er på barsel, optjener du 2,08 dage.

Hvis du mener, at der er fejl i antallet af feriedage, skal du kontakte arbejdsgiveren, hvor du har optjent feriepengene, og bede ham om at ændre antallet af dage.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ikke er fast ansat hos en arbejdsgiver, men kun ansat fra gang til gang, optjener du kun betalt ferie i de perioder, hvor du retligt set er ansat. Dette kan fx være tilfældet, hvis du arbejder som løst tilknyttet tilkaldevikar. Hvis det er tilfældet, optjener du 0,07 dages betalt ferie per dag, du er ansat.

Eksempel:

Du bliver ansat hos en arbejdsgiver i perioden fra 1. januar til 10. januar. Du ansættes igen fra 20. februar til 25. februar. I januar måned har du herefter optjent 11 x 0,07 dage, svarende til 0,77 dages betalt ferie. I februar har du optjent 6 x 0,07 dage, svarende til 0,42 dages betalt ferie. I alt 1,19 dage.

Hvis du mener, at der er fejl i antallet af feriedage, skal du kontakte arbejdsgiveren, hvor du har optjent feriepengene, og bede ham om at ændre antallet af dage.

Indhold hentet fra borger.dk

Du har ret til løn under ferie, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du skal være ansat månedsvis eller for længere tid, hvilket betyder, at du har ret til mindst 1 måneds opsigelse fra din arbejdsgiver, og
  • du skal have ret til fuld løn på søgnehelligdage, og
  • du skal have ret til fuld løn på sygedage.

Du har kun ret til løn under ferie, hvis du har optjent ret hertil. Det betyder, at du først har ret til løn under ferien, hvis du i ferieåret er ansat hos samme arbejdsgiver, som du var ansat hos i optjeningsåret. Hvis du fx bliver ansat den 1. januar, har du først ret til løn under ferie i det ferieår, der begynder 1. maj året efter. Du kan evt. have optjent feriegodtgørelse fra et tidligere job, som du som udgangspunkt skal bruge, når du holder ferie, inden du har ret til at holde ferie med løn.

Lønnen under ferien

Lønnen under ferien er din sædvanlige faste løn.

Faste tillæg som fx funktionstillæg, kvalifikationstillæg, rådighedstillæg og skifteholdstillæg indgår også i lønnen under ferien. Hvis personalegoder indgår som en fast del af din løn, fx kost og logi, og du ikke råder over personalegodet under ferien, skal værdien af godet lægges til lønnen under ferien. Værdien af personalegodet beregnes på baggrund af Skatterådets fastsatte takster.

Der medregnes ikke overarbejdsbetaling i lønnen under ferie, medmindre overarbejde indgår som en helt sædvanlig del af dit arbejde.

Hvis din arbejdsgiver som en naturlig og sædvanlig del af arbejdsaftalen indbetaler bidrag til din pensionsordning, er indbetalingen en del af den faste løn, og pensionsindbetalingen skal derfor opretholdes under ferien.

Derudover får du et ferietillæg, som udgør 1 pct. af din løn fra din arbejdsgiver i optjeningsåret. Du kan dog være omfattet af en overenskomst, hvori det er aftalt, at ferietillægget udgør en lavere eller højere procentsats.

Hvis du har ret til ferie med løn, kan du i stedet vælge at få feriegodtgørelse med 12 pct. af den samlede løn i optjeningsåret. Du skal før optjeningsåret give besked til din arbejdsgiver om, at du ønsker feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn.

Hvor mange feriedage har jeg ret til?

Her kan du beregne, hvor mange feriedage du har ret til, hvis du får løn under ferie.

Indhold hentet fra borger.dk

Din løn under ferie bliver reguleret op eller ned, hvis du på ferietidspunktet er gået mere end 20 pct. op eller ned i arbejdstid eller arbejdsomfang i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang i det år, hvor du optjente ferien.

Eksempel 1:

Du har arbejdet på halv tid i hele optjeningsåret, men arbejder på fuld tid på ferietidspunktet. Din arbejdstid har altså ændret sig med 50 pct. Derfor har du kun ret til en løn i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret. Hvis din ugeløn på ferietidspunktet er på 3.000 kr. per uge, har du derfor kun ret til 1.500 kr., når du holder en uges ferie.

Eksempel 2:

Den 1. juli i optjeningsåret ændrer du arbejdstid fra 30 timer om ugen til 20 timer om ugen. Din gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret er herefter 25 timer og arbejdstiden på ferietidspunktet er 20 timer, hvilket er 20 pct. Der skal således ikke ske en regulering af lønnen, og du har derfor krav på lønnen på ferietidspunktet.

Dit ferietillæg er derimod uafhængigt af, om din arbejdstid er ændret siden optjeningsåret, da ferietillægget beregnes ud fra din løn fra arbejdsgiveren i optjeningsåret.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du har ret til løn under ferie, og din løn er sammensat af en fast løn og en ikke ubetydelig provision, har du ret til en kompensation, hvis du mister provision, når du holder ferie. Kompensationen beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af din provision i det forudgående optjeningsår. Kompensationen udbetales forholdsmæssigt i forhold til hvor meget ferie du holder. Når du holder ferie, har du derfor krav på både løn og en forholdsmæssig andel af kompensationen.

Hvis du ikke har nogen indtægtsnedgang i forbindelse med din ferie, hvilket fx kan være tilfældet, hvis du får provision af indirekte ordrer (hvor provisionen delvis indtjenes af dine kolleger), eller hvis du kan tilrettelægge dit arbejde således, at afholdelse af ferien ikke påvirker størrelsen af den samlede indtægt under ferien, har du krav på din sædvanlige løn under ferien. Du har herudover ikke krav på feriegodtgørelse af provisionen, men du har krav på et ferietillæg. Ferietillægget beregnes af hele optjeningsårets løn inkl. alle provisionsløndele.
Indhold hentet fra borger.dk

Når du fratræder, skal din arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse for den ferie, som du har optjent under ansættelsen, og som du ikke har afholdt inden du fratræder. Det vil sige, at din arbejdsgiver både skal beregne feriegodtgørelse af din løn i det aktuelle optjeningsår og af de tidligere optjeningsår, som du har optjent, men ikke har afholdt.

Eksempel

Hvis du fratræder den 30. november 2016, skal din arbejdsgiver beregne feriegodtgørelse for den ferie, som du optjente i 2015, men ikke har afholdt i ferieåret fra 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Hvis du fx har holdt hovedferien på 15 feriedage, og der herefter resterer 10 feriedage, skal din arbejdsgiver først opgøre feriegodtgørelse for hele optjeningsåret 2015 og afregne i forhold til den ikke afholdte ferie. Dette svarer til 10/25 af den opgjorte feriegodtgørelse for optjeningsåret 2015.

Der skal også beregnes feriegodtgørelse af lønnen for indeværende optjeningsår, som i eksemplet er 2016.

Feriegodtgørelsen svarer til 12,5 procent af din samlede løn fra din arbejdsgiver i optjeningsårene.

Du skal være opmærksom på, at den udbetalte løn under ferie og ferietillægget skal fratrækkes i din indkomst i optjeningsårene, før din feriegodtgørelse beregnes. Hver feriedag med løn under ferien fratrækkes med 4,8 pct. af din månedsløn.

Afregning af feriegodtgørelse til FerieKonto

Hvis du har ret til løn under ferie, skal du ved fratræden have beregnet feriegodtgørelse for din optjente og ikke afholdte ferie. Hvis din arbejdsgiver skal indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto, sender FerieKonto på baggrund af en indberetning til indkomstregisteret en opkrævning til din arbejdsgiver på beløbet.

Feriegodtgørelse for en lønmodtager med ret til løn under ferie skal betales senest den 7. i den 2. måned efter du er fratrådt. Forfaldsdag er den første i den 2. måned efter fratrædelsestidspunktet. Hvis du fratræder den 31. juli, er betalingsfristen 7. september

Udbetaling af feriegodtgørelse ved fratræden

Hvis du har ret til løn under ferie, skal du ved fratræden have beregnet feriegodtgørelse for din optjente og ikke afholdte ferie. Hvis din arbejdsgiver skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto, kan din arbejdsgiver udbetale feriegodtgørelse direkte til dig, hvis du holder ferie i forbindelse med din fratræden.

Normalt skal arbejdsgiveren indberette den optjente ferie til indkomstregisteret og indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto, men hvis du holder ferie i forbindelse med din fratræden, skal din arbejdsgiver i stedet udbetale feriegodtgørelse svarende til den aktuelle ferie direkte til dig.

Det er en betingelse,

  • at ferien enten er påbegyndt ved ansættelsens ophør eller påbegyndes senest ca. 1 ½ måned efter din fratræden, og
  • at udbetalingen kan ske uden væsentlig ulempe for arbejdsgiveren, hvilket som udgangspunkt vil sige, at du skal anmode om udbetaling inden den sidste lønkørsel.

Hvis det kun er en del af den optjente ferie, du afholder i forbindelse med din fratræden, skal din arbejdsgiver fortsat indberette oplysninger om den resterende ferie til indkomstregisteret samt indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at have ret til løn under ferie, optjener du feriegodtgørelse - også kaldet feriepenge.

Det er typisk timelønnede lønmodtagere, der optjener feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af den samlede løn fra din arbejdsgiver i kalenderåret (optjeningsåret).

Du kan også kræve feriegodtgørelse i stedet for løn under ferie, hvis du giver din arbejdsgiver besked om det før optjeningsårets begyndelse. I dette tilfælde vil feriegodtgørelsen dog kun udgøre 12 pct. af din samlede løn i optjeningsåret.

Hvordan beregnes din feriegodtgørelse

Din arbejdsgiver skal beregne feriegodtgørelse af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb, som er vederlag for arbejde under ansættelsen, og som ikke er skattemæssigt fradragsberettiget. Det gælder fx fast løn, timeløn, akkordløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel betragtes også som løn for arbejde.

Du har også krav på feriegodtgørelse af personalegoder, som din arbejdsgiver stiller til rådighed, og som er vederlag for arbejdet under ansættelsen. Dette er fx fri bil, fri telefon eller kost og logi. Værdien af personalegoder beregnes på grundlag af takster, som Skatterådet fastsætter for optjeningsåret.

Derimod har du ikke krav på feriegodtgørelse af diæter eller anden betaling for dine omkostninger i forbindelse med arbejdet.

Du har også krav på feriegodtgørelse af dit eget bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger, arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) og medarbejderinvesteringsselskaber, jf. ligningslovens § 7 N.

Du har ikke krav på feriegodtgørelse af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg.
Hvis din arbejdsgiver ikke er omfattet af en feriekortordning, skal feriegodtgørelsen løbende afregnes til FerieKonto. Feriegodtgørelsen udbetales i takt med, at du holder ferien.

Indhold hentet fra borger.dk

Sygeferiegodtgørelse er feriegodtgørelse, som du optjener under sygdom, hvis du ikke har ret til fuld løn under sygdom. Reglerne om optjening af sygeferiegodtgørelse er ændret med virkning fra 1. januar 2015. De ændrede regler betyder, at alle lønmodtagere, som ikke har ret til fuld løn under sygdom, optjener ret til betalt ferie under sygefravær af mere end 1 dags varighed. Det afgørende for, om du er omfattet af de nye regler, er tidspunktet for din 1. sygedag.

Hvis du har 1. sygedag 1. januar 2015 eller senere

Hvis du ikke får fuld løn fra din arbejdsgiver, når du er syg, optjener du sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag i hvert sygeforløb.
Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af en løn, der beregnes på grundlag af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Hvis den løn, du har fået udbetalt de sidste 4 uger før fraværet, har været usædvanlig, fx på grund af ferieafholdelse eller udbetaling af et stort akkordoverskud, skal beregningen ske på grundlag af din sædvanlige løn.

Hvis du har ret til delvis løn under sygdom, optjener du feriegodtgørelse af den løn, som du får under sygdom. Din arbejdsgiver skal derfor betale sygeferiegodtgørelse af forskellen mellem den almindelige feriegodtgørelse og den fulde sygeferiegodtgørelse.

Eksempel

En lønmodtager har sygefravær i 2 uger (10 arbejdsdage). Lønmodtageren har ret til halv løn under sygdom. Lønmodtageren har i de sidste 4 uger før sygefraværet sin sædvanlige løn på 20.000 kr., svarende til 1.000 kr. per dag. Lønnen under sygdom er således 500 kr. pr. dag.

Beregning af den fulde sygeferiegodtgørelse pr. dag er 12,5 pct. af 1.000 kr. = 125 kr.
Beregning af feriegodtgørelse af den delvise løn pr. dag er 12,5 pct. af 500 kr. = 62,50 kr.

Den supplerende sygeferiegodtgørelse udgør forskellen mellem den fulde sygeferiegodtgørelse og feriegodtgørelse af den delvise løn = 125 kr. – 62,50 kr. = 62,50 kr. pr. dag.
Da lønmodtageren har ret til sygeferiegodtgørelse efter første sygefraværsdag, er den supplerende sygeferiegodtgørelse 9 (sygefraværsdage) x 62,50 kr. = 562,50 kr., til brug i det efterfølgende ferieår.

Hvis du har 1. sygefraværsdag før 1. januar 2015

Er 1. sygefraværsdag før 1. januar 2015, optjener du sygeferiegodtgørelse fra 1. sygefraværsdag, hvis du har været syg i mere end tre arbejdsdage i træk.

For at have ret til sygeferiegodtgørelse, er det desuden et krav, at du har været ansat hos din arbejdsgiver i mindst 12 måneder i træk, forud for din sygdom. Hvis din sygdom skyldes, at du er kommet til skade på din arbejdsplads, har du dog ret til sygeferiegodtgørelse, uanset hvor længe du har været ansat.

Du kan sammenlagt højst optjene ret til sygeferiegodtgørelse i fire måneder i løbet af et kalenderår eller højst i 4 måneder for samme sygdom.

Indhold hentet fra borger.dk

Selvom du ikke har optjent ret til 5 ugers betalt ferie, har du stadig ret til at holde 5 ugers ferie i ferieåret. Din arbejdsgiver kan dog ikke pålægge dig at holde ferie for egen regning, hvis du ikke har optjent ret til betalt ferie.

Hvis du har optjent mindre end 15 dages betalt ferie, er hele den optjente ferie hovedferie. Du har ret til at holde din hovedferie i ferieperioden fra 1. maj til 30. september.

Du kan spørge din fagforening eller arbejdsgiver, om du har ret til ferie efter andre regler, hvis du ikke er omfattet af ferieloven.

Indhold hentet fra borger.dk

Det er Feriekontoret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse mv., medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Feriepengeinfo
Feriepengeinfo.dk 
Tlf.: 70114242

Lønservice
Torvet 5
7400 Herning
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail