Sådan får du udbetalt feriepenge

Her kan du søge om udbetaling af feriepenge.

Som lønmodtager optjener du ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver. For hver måned, du er ansat i et kalenderår (optjeningsåret), optjener du ret til 2,08 dages betalt ferie. Ved ansættelse i et helt kalenderår optjener du derfor 25 feriedage, dvs. 5 ugers betalt ferie.

Ferien har du ret til at holde fra 1. maj i det efterfølgende kalenderår til 30. april året efter dette (ferieåret). Det er uden betydning, om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen. Du optjener stadig ret til 5 ugers betalt ferie, hvis du har været ansat i hele optjeningsåret. Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

Eksempel:

Hvis du har optjent 25 dage til brug i ferieåret og arbejder 3 dage om ugen, skal du holde ferien på 15 arbejdsdage og på 10 arbejdsfri dage.

Som lønmodtager kan du enten være ansat med ret til løn under ferie eller med ret til feriegodtgørelse.

Visse lønmodtagergrupper, herunder au-pairer, privat hushjælp og udenlandske forskere, kan have ret til samtidighedsferie, dvs. at de holder ferie i takt med, at den optjenes.

Som elev kan du have ret til betalt ferie, selvom du ikke har optjent ret hertil.

Indhold hentet fra borger.dk

Din løn under ferie bliver reguleret op eller ned, hvis du på ferietidspunktet er gået mere end 20 pct. op eller ned i arbejdstid eller arbejdsomfang i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang i det år, hvor du optjente ferien.

Eksempel 1:

Du har arbejdet på halv tid i hele optjeningsåret, men arbejder på fuld tid på ferietidspunktet. Din arbejdstid har altså ændret sig med 50 pct. Derfor har du kun ret til en løn i forhold til den gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret. Hvis din ugeløn på ferietidspunktet er på 3.000 kr. per uge, har du derfor kun ret til 1.500 kr., når du holder en uges ferie.

Eksempel 2:

Den 1. juli i optjeningsåret ændrer du arbejdstid fra 30 timer om ugen til 20 timer om ugen. Din gennemsnitlige arbejdstid i optjeningsåret er herefter 25 timer og arbejdstiden på ferietidspunktet er 20 timer, hvilket er 20 pct. Der skal således ikke ske en regulering af lønnen, og du har derfor krav på lønnen på ferietidspunktet.

Dit ferietillæg er derimod uafhængigt af, om din arbejdstid er ændret siden optjeningsåret, da ferietillægget beregnes ud fra din løn fra arbejdsgiveren i optjeningsåret.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du har ret til løn under ferie, og din løn er sammensat af en fast løn og en ikke ubetydelig provision, har du ret til en kompensation, hvis du mister provision, når du holder ferie. Kompensationen beregnes som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af din provision i det forudgående optjeningsår. Kompensationen udbetales forholdsmæssigt i forhold til hvor meget ferie du holder. Når du holder ferie, har du derfor krav på både løn og en forholdsmæssig andel af kompensationen.

Hvis du ikke har nogen indtægtsnedgang i forbindelse med din ferie, hvilket fx kan være tilfældet, hvis du får provision af indirekte ordrer (hvor provisionen delvis indtjenes af dine kolleger), eller hvis du kan tilrettelægge dit arbejde således, at afholdelse af ferien ikke påvirker størrelsen af den samlede indtægt under ferien, har du krav på din sædvanlige løn under ferien. Du har herudover ikke krav på feriegodtgørelse af provisionen, men du har krav på et ferietillæg. Ferietillægget beregnes af hele optjeningsårets løn inkl. alle provisionsløndele.
Indhold hentet fra borger.dk

Når du fratræder, skal din arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse for den ferie, som du har optjent under ansættelsen, og som du ikke har afholdt inden du fratræder. Det vil sige, at din arbejdsgiver både skal beregne feriegodtgørelse af din løn i det aktuelle optjeningsår og af de tidligere optjeningsår, som du har optjent, men ikke har afholdt.

Eksempel

Hvis du fratræder den 30. november 2016, skal din arbejdsgiver beregne feriegodtgørelse for den ferie, som du optjente i 2015, men ikke har afholdt i ferieåret fra 1. maj 2016 til 30. april 2017.

Hvis du fx har holdt hovedferien på 15 feriedage, og der herefter resterer 10 feriedage, skal din arbejdsgiver først opgøre feriegodtgørelse for hele optjeningsåret 2015 og afregne i forhold til den ikke afholdte ferie. Dette svarer til 10/25 af den opgjorte feriegodtgørelse for optjeningsåret 2015.

Der skal også beregnes feriegodtgørelse af lønnen for indeværende optjeningsår, som i eksemplet er 2016.

Feriegodtgørelsen svarer til 12,5 procent af din samlede løn fra din arbejdsgiver i optjeningsårene.

Du skal være opmærksom på, at den udbetalte løn under ferie og ferietillægget skal fratrækkes i din indkomst i optjeningsårene, før din feriegodtgørelse beregnes. Hver feriedag med løn under ferien fratrækkes med 4,8 pct. af din månedsløn.

Afregning af feriegodtgørelse til FerieKonto

Hvis du har ret til løn under ferie, skal du ved fratræden have beregnet feriegodtgørelse for din optjente og ikke afholdte ferie. Hvis din arbejdsgiver skal indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto, sender FerieKonto på baggrund af en indberetning til indkomstregisteret en opkrævning til din arbejdsgiver på beløbet.

Feriegodtgørelse for en lønmodtager med ret til løn under ferie skal betales senest den 7. i den 2. måned efter du er fratrådt. Forfaldsdag er den første i den 2. måned efter fratrædelsestidspunktet. Hvis du fratræder den 31. juli, er betalingsfristen 7. september

Udbetaling af feriegodtgørelse ved fratræden

Hvis du har ret til løn under ferie, skal du ved fratræden have beregnet feriegodtgørelse for din optjente og ikke afholdte ferie. Hvis din arbejdsgiver skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto, kan din arbejdsgiver udbetale feriegodtgørelse direkte til dig, hvis du holder ferie i forbindelse med din fratræden.

Normalt skal arbejdsgiveren indberette den optjente ferie til indkomstregisteret og indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto, men hvis du holder ferie i forbindelse med din fratræden, skal din arbejdsgiver i stedet udbetale feriegodtgørelse svarende til den aktuelle ferie direkte til dig.

Det er en betingelse,

  • at ferien enten er påbegyndt ved ansættelsens ophør eller påbegyndes senest ca. 1 ½ måned efter din fratræden, og
  • at udbetalingen kan ske uden væsentlig ulempe for arbejdsgiveren, hvilket som udgangspunkt vil sige, at du skal anmode om udbetaling inden den sidste lønkørsel.

Hvis det kun er en del af den optjente ferie, du afholder i forbindelse med din fratræden, skal din arbejdsgiver fortsat indberette oplysninger om den resterende ferie til indkomstregisteret samt indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto.

Indhold hentet fra borger.dk

Få svar på flere spørgsmål om ferie

Kontaktinfo

Feriepengeinfo
Feriepengeinfo.dk 
Tlf.: 70114242

Lønservice
Torvet 5
7400 Herning
Tlf.: 96282828
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail