Social, sundhed og beskæftigelse

Kommunen har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Fristerne er senest revideret 2. juli 2015.

Frister for sagsbehandling - lov om aktiv beskæftigelse
Paragraf Sagstype Frist
§ 15 Tilrettelæggelse af individuelle kontraktforløb 2 uger
§ 25 Fravigelse af rådighedspligten for målgruppe 2 2 uger
§ 27 Skøn over behov for udarbejdelse af jobplan 2 uger
§ 28 Arbejdsmarkedsbehovsorienteret jobplan 2 uger
§ 29 Jobplan for målgruppe 1-4 1 måned
§ 31 b Mentorordning  1 måned 
§ 31 e, 2 Fastsættelse af timetal for mentorordningen  1 måned 
§ 32, stk. 1,1 Uddannelse, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet  3 måneder 
§ 32, stk. 1,2 Særligt tilrettelagte projekter  2 uger
§ 42 Virksomhedspraktik  2 uger 
§ 44, stk. 2 Forlængelse af virksomhedspraktik  2 uger 
§ 46, stk. 2 Godtgørelse jf. § 83  2 uger 
§§55-58 Fastsættelse af løn ved løntilskud for personer efter § 2, nr. 1-3, 5 og 11-13 § 2, nr. 4 § 2, nr. 8 § 57 for personer efter § 2, nr. 6 2 uger 
§ 63 Fastsættelse af løntilskuddets størrelse  2 uger 
§ 66 Befordringsgodtgørelse jf. § 82  2 uger 
§ 70 Tilbud om fleksjob  3 måneder 
§ 74 Arbejdsredskaber,
arbejdspladsindretning med videre
1 måned 
§ 75 Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed  3 måneder 
§ 75 b Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år  1 måned 
§ 76 Hjælpemidler med videre 1 måned 
§ 100 Tilskud til udgifter til hjælpemidler 1 måned 

Frister for sagsbehandling -  Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf Sagstype Frist
§ 5 Ret til hjælp i udlandet 1 måned
§ 11 Ret til kontanthjælp 3 uger
§ 13 Rådighedsvurdering 1 måned
§ 27 a Bevilling af supplerende brøkpension 3 uger
§ 34 Særlig støtte til høj husleje 3 uger
§ 46 Revalidering 3 måneder 
§ 50 Udarbejdelse af erhvervsplan i forbindelse med revalidering Udarbejdes i forbindelse med revalideringsplan
§ 63 Bevilling af særlige udgifter til revalidender 1 måned
§ 64 Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (revalidender) 1 måned
§ 64 a Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (forrevalidering) 1 måned
§ 81 Bevilling af enkeltydelser 3 uger
§ 82

Bevilling af sygebehandling

Hjælp til tandbehandling

3 uger

6 uger

§83 Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger
§ 84 Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger
§ 85 Særlig hjælp til flytning 3 uger
§ 85 a Efterlevelseshjælp 2 uger

Frister for sagsbehandling - lov om almene boliger
Paragraf Sagstype Frist
§§ 54 og 57 Ældre- og plejeboliger 4 uger

Frister for sagsbehandling - lov om delpension
Paragraf Sagstype Frist
§ 5 Bevilling af delpension 8 uger

Frister for sagsbehandling - lov om flexydelse
Paragraf Sagstype Frist
§ 15 Bevilling af flexydelse 3 uger

Frister for sagsbehandling - lov om friplejeboliger
Paragraf Sagstype Frist
§ 4 Afgørelse om ansøgning af friplejebolig 2 uger

Frister for sagsbehandling - lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf Sagstype Frist
§ 14 Førtidspension 3 måneder
§ 16 Bistandstillæg  3 måneder
§ 17 Personligt tillæg  3 uger
§ 18 Helbredstillæg til tanproteser, briller og fodbehandling 3 uger
§ 21  Tilkendelse af invaliditetsydelse 3 måneder 

Frister for sagsbehandling - lov om individuel boligstøtte
Paragraf Sagstype Frist
§ 54 Afgørelse om støtte til og garanti for betaling af beboerindskud 2 uger

Frister for sagsbehandling - lov om integration af udlændinge i Danmark
Paragraf Sagstype Frist
§ 35 Bevilling af enkeltudgifter 3 uger
§ 36 Bevilling af sygehusudgifter 3 uger
§ 37 Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger
§ 38 Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger
§ 39 Særlig hjælp til flytning 3 uger

Frister for sagsbehandling - lov om kompensation til handicappede i erhverv med videre
Paragraf Sagstype Frist
§ 3 Bevilling af fortrinsadgang 1 måned
§ 4 Bevilling af personlig assistance 1 måned
§ 15 Bevilling af "Isbryderordning" 1 måned

Frister for sagsbehandling - lov om Lov om social pension
Paragraf Sagstype Frist
§ 14, stk. 1 Personligt tillæg 3 uger
§ 14 a Helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling 3 uger
§ 17 Borgers anmodning om behandling udelukkende efter regler om førtidspension 2 uger
§ 20 Behandling af sag om førtidspension efter afklaring af forsørgerevne 3 måneder

Frister for sagsbehandling - lov om sygedagpenge
Paragraf Sagstype Frist
§ 6 Bevilling af sygedagpenge for lønmodtagere 5 uger
§ 8 Opfølgning på sygedagpengeforløb 8 uger (1. samtale)
§ 16 Udarbejdelse af opfølgningsplan

12 uger (§ 12.1.2)

16 uger (§12.1.1+3)

§ 41 Ret til sygedagpenge for selvstændige 5 uger
§ 54 Arbejdsgivers ret til refusion til sygedagpenge  5 uger

Frister for sagsbehandling - lov om social service
Paragraf Sagstype Frist
§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje

Personlig pleje: 5 hverdage

Praktisk hjælp: 4 uger

§ 84 Aflastning

Aflastning: 4 uger

Afløsning: 1 uge

Dagtilbud: 4 uger

§ 85 Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 2 måneder
§ 86

Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

8 hverdage
§ 94 Selvvalgt hjælper 1 uge
§ 95 Kontant tilskud 1 måned 
§ 96 Kontant tilskud (BPA-ordning)  3 måneder 
§ 97 Ledsagelse, 15 timer månedligt 3 måneder 
§ 98 Særlig kontaktperson til døvblinde 3 måneder
§ 100 Dækning af nødvendige merudgifter 4 måneder 
§ 101 Stofbehandling (behandlingsgaranti) 14 dage 
§ 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter 1 måned 
§ 103 Beskyttet beskæftigelse 1 måned
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud 1 måned
§ 107 Midlertidige botilbud 3 måneder 
§ 108 Længerevarende botilbud 3 måneder 
§ 112

Støtte til hjælpemidler (standard)
Hjælp til køb af forbrugsgoder (omfattende afprøvning)

8 hverdage
2 måneder
§ 113 Hjælp til køb af forbrugsgoder (standard)
Hjælp til køb af forbrugsgoder (omfattende afprøvning)
8 hverdage
2 måneder
§ 114 Støtte til bil 6 måneder 
§ 116 Akut
Øvrige boligændringer
Større boligændringer
5 dage
2 måneder
6 måneder 
§ 117 Støtte til individuel befordring 2 måneder 
§ 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 1 uge
§ 119-121 Pasning af døende  1 uge 
§ 122 Sygeplejeartikler og lignende 1 uge 
§ 141 Handleplaner 1 måned 

Frister for sagsbehandling - lov om trafikselskaber
Paragraf Sagstype Frist
§ 11 Individuel handicaptransport 2 uger

Frister for sagsbehandling - Sundhedsloven
Paragraf Sagstype Frist
§ 131 Omsorgstandpleje 1 uge
§ 140 Genoptræning 3 hverdage
§ 141 Alkoholbehandling (behandlingsgaranti) 14 dage
§ 142, stk. 1 Vederlagsfri lægesamtale Senest inden iværksættelse af behandling efer Sundhedsloven eller efter Lov om social service
§ 142, stk. 3 Vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler (behandlingsgaranti) 14 dage
§ 170 Godtgørelse for nødvendig befordring 5 hverdage
§ 172 Befordring til genoptræning til (special)læge 3 hverdage

 

Kontaktinfo

Jane Sønderskov
Chefkonsulent
Tlf.: 96284009
Send e-mail til ssbjs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.