Når I vil giftes

Læs mere om vielse på Rådhuset og det praktiske, der følger med et bryllup.

Vielserne foregår på torsdage og lørdage i Byrådssalen. På lørdage i lige uger foregår vielser på Herningsholm Museum. 

I Byrådssalen må der være op til 32 personer i alt inklusiv brudepar og giftefoged. På Herningsholm Museum må i alt 9 personer inklusiv brudepar og giftefoged deltage. 

Ved vielser udenfor Rådhuset må der max være det antal personer, der er plads til. Antallet beregner du således: antal kvardratmeter divideret med 4 = antal personer.

Hvis I vil giftes, skal I i god tid udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, hvor en af jer har bopæl.

Er I udenlandske statsborgere, henviser vi til, at I i stedet kontakter Familieretshuset.

Hvis I har brug for vielsesvejledning, kan I bestille tid i Borgerservice. Husk at bestille en tid i forvejen, hvis du skal besøge Borgerservice - det er obligatorisk.

Fra april til oktober i lige uger foregår alle borgerlige vielser om lørdagen på Hernings smukke gamle herregård 'Herningsholm museum'. 

Riddersalen, der vil danne rammen om selve vielsen, medvirker til en romantisk slotsstemning. Personalet vil på dagen sørge for levende lys, friske blomster og en rød løber. Grundet COVID-19 må der kun deltage op til 6 gæster.

Vi gør opmærksom på, at der ikke er niveaufri adgang på Herningsholm museum, så gangbesværrede har ikke mulighed for at overvære vielsen, der finder sted på 1. sal.

En borgerlig vielse koster ikke noget. Det vil i et vist omfang være muligt i et tilstødende lokale at afholde en mindre reception mod betaling. Det koster 500 kroner pr. time. Eventuel mad og drikke må I gerne medbringe, men I skal selv anrette. I skal også selv medbringe service, såfremt I ønsker at servere noget for jeres gæster.

Det er naturligvis tilladt at fotografere inde og ude - både før, under og efter vielsen. I er også velkomne til at medbringe en fotograf, hvis I ønsker dette.

Det er ikke tilladt at kaste ris hverken inde eller ude, da parkens fugle bliver syge. Vi opfordrer i stedet til, at I bruger sæbebobler eller fuglefrø.

Hvis tilbuddet om en reception har interesse, kan Inge-Lise Elming kontaktes på mail: itelming@mail.dk. Hun kan også svare på praktiske spørgsmål om Herningsholm.

Har I derimod spørgsmål til selve vielsen, er I velkomne til at kontakte Borgerservice. 


Øvrige danske kommuner kan foretage borgerlige vielser i Herning Kommune uden at søge tilladelse, hvis vielsen finder sted:

 • i naturen
 • i private haver
 • på privatadresser
 • eller lignende steder.

Regler, der gælder for området, skal overholdes. Kræves tilladelser, skal disse søges og godkendes. 

Denne tilladelse gælder IKKE borgerlige vielser på Herning Rådhus.


Nationale ægteskaber

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Internationale ægteskaber

I skal søge hos Familieretshuset, hvis begge parter:

 • ikke er danske eller nordiske statsborgere
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.
Når I også vil skifte navn

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

Hvem kan gifte sig med hinanden?

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

Senest 14 dage før vielsen, modtager I med posten en prøvelsesattest, som skal videresendes med fysisk post til det sted, hvor vielsen skal foretages.

Indhold hentet fra borger.dk

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Navneændring på bryllupsdagen".

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

Ansøgningen om navneændring på bryllupsdagen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Navneændring på bryllupsdagen" og udfylde ægteskabserklæringen.

I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

Ønsker I navneændring på bryllupsdagen, skal I søge om det digitalt.

Indhold hentet fra borger.dk

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

I Herning foretager vi vielser onsdag fra klokken 13.00-15.00, torsdag 15.00-16.30, fredag 10.00-11.45 samt lørdag 10.30-11.45. Vielsen foregår i Byrådssalen, og den skal overværes af 2 vidner. Til hverdag kan kommunen være behjælpelig med vidner, men I skal selv medbringe vidner på en lørdag.

I bedes oplyse navn og adresse på vidner samt fortælle, om I ønsker at udveksle ringe. Du kan lave aftale om en vielse på rådhuset ved at ringe til os, eller ved at møde op i Borgerservice.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

 • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
 • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Indhold hentet fra borger.dk

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab,. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan normalt kun blive viet af danske myndigheder i Danmark.

Vielser på danske ambassader og konsulater kan kun ske i helt særlige tilfælde, og forudsætter, at du er forhindret i at blive gift i Danmark fx pga. dit arbejde eller varigt ophold i udlandet. Det er samtidig et krav, at du ikke vil kunne blive gift lokalt, fx i kirken eller borgerligt. Endeligt skal de lokale myndigheder acceptere, at I bliver viet af ambassaden eller konsulatet.

Hvis I helt undtagelsesvist bliver gift på en dansk ambassade eller en anden dansk repræsentation i udlandet, skal I være opmærksomme på, at ægteskabet er indgået efter de danske regler. Det kan betyde, at ægteskabet ikke vil blive anerkendt i det land, hvor ægteskabet er indgået. I skal selv undersøge, om myndighederne i det land, hvor ægteskabet er indgået, vil anerkende ægteskabet.

Det er også muligt at blive gift i danske sømands- og udlandskirker, hvis præsten har fået en lokal vielsesbemyndigelse. Det betyder, at vielsen skal foregå i overensstemmelse med det pågældende lands lov og altså ikke efter de danske regler. Du kan finde information om vielse i danske kirker i udlandet hos Danske Sømands- og Udlandskirker.

Vielse i udlandet af udenlandsk myndighed

Hvis I vil giftes i et andet land af dets vielsesmyndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gift i det pågældende land. Hvis myndigheden i det land, hvor I ønsker at blive gift, kræver det, kan I få lavet en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken', hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til kommunen eller en anden myndighed, der har udstedt attesten.

Indhold hentet fra borger.dk

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for danske par

Danske borgere, nordiske borgere og borgere med tidsubegrænset ophold skal søge om vielse ved at udfylde en digital ægteskabserklæring.

 • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsbetingelserne.
 • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, får I en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
Ægteskabserklæring og prøvelsesattest for internationale par

I skal søge hos Familieretshuset, hvis den ene eller begge er udenlandske borgere udenfor Norden eller ikke har tidsubegrænset ophold.

Vielse i udlandet
 • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
 • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.
Navneændring på bryllupsdagen
 • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. I skal gøre det digitalt og det er en særskilt  selvbetjening.
Indhold hentet fra borger.dk

To guld vielsesringe.

Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening - også uden for åbningstid? Ring 70 20 00 00.

Den Digitale Hotlines logoDen Digitale Hotline

Kontaktinfo

Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning
Åbningstider

Tlf.: 96282400
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail