Frister i Børn og Unge

Her kan du se, hvor lang tid du må forvente, det tager, at behandle din sag hos Børn og Unge.

Center for Børn og Forebyggelse træffes på nummer 96 28 63 05. 

Serviceloven
§ Beskrivelse Sagsbehandlingsfrist (fra vi modtager ansøgning, til der er en afgørelse) Fra sagen er afgjort, til vi kan sætte gang i det aftalte kan der gå... Bemærkninger
41 Merudgiftsydelse 6 uger - + evt. ventetid ved fremskaffelse af lægelige oplysninger.
42 Tabt arbejdsindtægt 6 uger - + evt. ventetid ved fremskaffelse af lægelige oplysninger.
50 Undersøgelse Højst fire måneder (ifølge Serviceloven) - Hvis længere tid, så udarbejdes foreløbig vurdering, jfr. SEL § 50 stk. 7.
52 stk. 3,1 Konsulentbistand med videre 4 uger 4 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse.
52 stk. 3,2  Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet  4 uger  4 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse.
52 stk. 3,3 Familiebehandling eller behandling af barnets/den unges problemer 4 uger  4 - 6 uger. Hvis der går længere tid pga. ventelister, kan der etableres midlertidig ordning. Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,4  Døgnophold for hele familien  4 uger  4 - 6 uger. Hvis der går længere tid pga. ventelister, kan der etableres midlertidig ordning.  Efter afsluttet § 50- undersøgelse.
52 stk. 3,5 Aflastningsordning 4 uger  4 - 6 uger Kan være afhængig af godkendelse af plejefamilier (Socialtilsyn Midt).  Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,6  Kontaktperson  4 uger  4 uger. I specielle tilfælde kan det tage længere tid, da det kan være svært at finde egnet kontaktperson.  Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,7  Anbringelse af barnet/ den unge uden for hjemmet  4 uger  4 - 6 uger. Kan være afhængig af godkendelse af plejefamilier (Socialtilsyn Midt).  Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,8  Formidling af praktiktilbud  4 uger  4 uger   Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 stk. 3,9  Anden hjælp med henblik på rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte  4 uger  4 uger   Efter afsluttet § 50- undersøgelse. 
52 a stk. 1,2  Nødvendig økonomisk støtte i tilknytning til ovennævnte nr. 1 -9, eller støtte, der erstatter en mere indgribende foranstaltning efter stk.3  4 uger  - Efter afsluttet § 50 - undersøgelse + modtagelse af økonomiske oplysninger fra ansøger om indtægter, udgifter og formueforhold 
52 a stk. 1,3 og stk. 1,4  Økonomisk hjælp til undgåelse eller fremskyndelse af hjemgivelse, eller til støtte for stabil kontakt under anbringelse 4 uger  Efter afsluttet § 50- undersøgelse.  
52 stk. 4 Støtte under graviditet 4 uger  2-4 uger Efter afsluttet § 50- undersøgelse.  

Dagtilbudsloven
§ Beskrivelse Sagsbehandlingsfrist (fra vi modtager ansøgning, til der er en afgørelse) Bemærkninger
43,3 (dagtilbud) og 63,3 (fritidshjem) Behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud 3 uger Efter indhentet dokumentation af helbredsforhold. Kan være afhængig af oplysning fra anden myndighed.

43,4 (dagtilbud)

63,4 (fritidshjem)

76,2 (klubtilbud)

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud (§43,4), fritidshjem (§63,4) eller klubtilbud (§76,2) må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et tilbud. 3 uger -

Folkeskoleloven
§ Beskrivelse Sagsbehandlingsfrist (fra vi modtager ansøgning, til der er en afgørelse) Bemærkninger
50,2  For skolefritidsordning: Reglerne for særlige fripladstilskud i dagtilbudsloven finder tilsvarende anvendelse hvor sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige 3 uger -