Frister i Social, sundhed og beskæftigelse

Her kan du se, hvor lang tid du kan forvente der går, før Social, Sundhed og Beskæftigelse har behandlet din sag.

Frister for sagsbehandling - lov om aktiv beskæftigelse
Paragraf Sagstype Frist
§ 15 Tilrettelæggelse af individuelle kontraktforløb 2 uger
§ 25 Fravigelse af rådighedspligten for målgruppe 2 2 uger
§ 27 Skøn over behov for udarbejdelse af plan for indsatsen 2 uger
§ 28 Arbejdsmarkedsbehovsorienteret plan for indsatsen 2 uger
§ 31 a Integrationskontrakt 1 måned
§ 31 b Mentorordning  1 måned 
§ 31 e, 2 Fastsættelse af timetal for mentorordningen  1 måned 
§ 32, stk. 1,1 Uddannelse, som udbydes generelt, og som umiddelbart er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet  3 måneder 
§ 32, stk. 1,2 Særligt tilrettelagte projekter  2 uger
§ 32 a Læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus 2 uger
§ 42 Virksomhedspraktik  2 uger 
§ 44, stk. 2 Forlængelse af virksomhedspraktik  2 uger 
§ 51 Løntilskud 2 uger
§§55-58 Fastsættelse af løn ved løntilskud for personer efter § 2, nr. 1-3, 5 og 11-13 § 2, nr. 4 § 2, nr. 8 § 57 for personer efter § 2, nr. 6 2 uger 
§ 63 Fastsættelse af løntilskuddets størrelse  2 uger 
§ 68 a Rehabiliteringsmøde efter henvendelse 3 måneder
§ 70 f-g Flekslønstilskud 3 uger 
§ 74 Arbejdsredskaber,
arbejdspladsindretning med videre
1 måned 
§ 75 Tilskud til selvstændig erhvervsvirksomhed  3 måneder 
§ 75 b Virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 år  2 uger 
§ 76 Hjælpemidler med videre 1 måned 
§ 82 Befordringsgodtgørelse 2 uger
§ 83 Godtgørelse ved deltagelse i tilbud 2 uger
§ 100 Tilskud til udgifter til hjælpemidler 1 måned 

Frister for sagsbehandling -  Lov om aktiv socialpolitik
Paragraf Sagstype Frist
§ 5 Ret til hjælp i udlandet 1 måned
§ 11 Ret til kontanthjælp 3 uger
§ 13 Rådighedsvurdering 1 måned
§ 27 a Bevilling af supplerende brøkpension 3 uger
§ 34 Særlig støtte til høj husleje 3 uger
§ 46 Revalidering 3 måneder 
§ 50 Udarbejdelse af erhvervsplan i forbindelse med revalidering Udarbejdes i forbindelse med revalideringsplan
§ 52 Revalideringsydelse 1 måned
§ 63 Bevilling af særlige udgifter til revalidender 1 måned
§ 64 Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (revalidender) 1 måned
§ 64 a Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (forrevalidering) 1 måned
§ 68 Ressourceforløbsydelse 3 uger
§ 69 j Ressourceforløbsydelse under jobafklaring 3 uger
§ 69 t Ressourceforløbsydelse under jobafklaring til arbejdsgiver 1 måned
§ 74 a Bevilling af ledighedsydelse 1 måned
§ 74 e Ledighedsydelse ved ferie 1 måned
§ 81 Bevilling af enkeltydelser 3 uger
§ 81 a Udsættelsestruet, huslejerestance 3 uger
§ 82

Bevilling af sygebehandling

3 uger

§ 82 a

Tandpleje til kontanthjælpsmodtagere

6 uger

§83 Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger
§ 84 Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger
§ 85 Særlig hjælp til flytning 3 uger
§ 85 a Efterlevelseshjælp 2 uger

Frister for sagsbehandling - lov om almene boliger
Paragraf Sagstype Frist
§§ 54 og 57 Ældre- og plejeboliger 4 uger

Frister for sagsbehandling - lov om friplejeboliger
Paragraf Sagstype Frist
§ 4 Afgørelse om ansøgning af friplejebolig 2 uger

Frister for sagsbehandling - lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Paragraf Sagstype Frist
§ 14 Førtidspension 3 måneder
§ 16 Bistandstillæg  3 måneder
§ 17 Personligt tillæg  3 uger
§ 18 Helbredstillæg til tanproteser, briller og fodbehandling 3 uger
§ 21  Tilkendelse af invaliditetsydelse 3 måneder 

Frister for sagsbehandling - lov om individuel boligstøtte
Paragraf Sagstype Frist
§ 54 Afgørelse om støtte til og garanti for betaling af beboerindskud 2 uger

Frister for sagsbehandling - lov om integration af udlændinge i Danmark
Paragraf Sagstype Frist
§ 35 Bevilling af enkeltudgifter 3 uger
§ 36 Bevilling af udgifter til sygebehandling 3 uger
§ 37 Særlig hjælp til udøvelse af samvær 3 uger
§ 38 Særlig hjælp til forsørgelse af barn 3 uger
§ 39 Særlig hjælp til flytning 3 uger

Frister for sagsbehandling - lov om kompensation til handicappede i erhverv med videre
Paragraf Sagstype Frist
§ 3 Bevilling af fortrinsadgang 1 måned
§ 4 Bevilling af personlig assistance 1 måned
§ 15 Bevilling af "Isbryderordning" 1 måned

Frister for sagsbehandling - lov om Lov om social pension
Paragraf Sagstype Frist
§ 14, stk. 1 Personligt tillæg 3 uger
§ 14 a Helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling 3 uger
§ 17 Borgers anmodning om behandling efter regler om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag 3 måneder
§ 20 Behandling af sag om førtidspension efter afklaring af forsørgerevne 3 måneder

Frister for sagsbehandling - lov om sygedagpenge
Paragraf Sagstype Frist
§ 6 Bevilling af sygedagpenge for lønmodtagere 3 uger
§ 8 Opfølgning på sygedagpengeforløb

8 uger (1. samtale)

12 uger (§ 12.1.2)

§ 41 Ret til sygedagpenge for selvstændige 3 uger
§ 54 Arbejdsgivers ret til refusion til sygedagpenge  1 måned
§ 56 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 1 måned

Frister for sagsbehandling - lov om social service
Paragraf Sagstype Frist
§ 83 Personlig hjælp, omsorg og pleje

Personlig pleje: 5 hverdage

Praktisk hjælp: 4 uger

§ 84 Aflastning

Aflastning: 4 uger

Afløsning: 1 uge

Dagtilbud: 4 uger

§ 85 Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 2 måneder
§ 86

Genoptræning
Vedligeholdelsestræning

8 hverdage
§ 94 Selvvalgt hjælper 1 uge
§ 95 Kontant tilskud 1 måned 
§ 96 Kontant tilskud (BPA-ordning)  3 måneder 
§ 97 Ledsagelse, 15 timer månedligt 3 måneder 
§ 98 Særlig kontaktperson til døvblinde 3 måneder
§ 100 Dækning af nødvendige merudgifter 4 måneder 
§ 101 Stofbehandling (behandlingsgaranti) 14 dage 
§ 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter 1 måned 
§ 103 Beskyttet beskæftigelse 1 måned
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud 1 måned
§ 107 Midlertidige botilbud 3 måneder 
§ 108 Længerevarende botilbud 3 måneder 
§ 112

Støtte til hjælpemidler (standard)
Hjælp til køb af forbrugsgoder (omfattende afprøvning)

8 hverdage
2 måneder
§ 113 Hjælp til køb af forbrugsgoder (standard)
Hjælp til køb af forbrugsgoder (omfattende afprøvning)
8 hverdage
2 måneder
§ 114 Støtte til bil 6 måneder 
§ 116 Akut
Øvrige boligændringer
Større boligændringer
5 dage
2 måneder
6 måneder 
§ 117 Støtte til individuel befordring 2 måneder 
§ 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 1 uge
§ 119-121 Pasning af døende  1 uge 
§ 122 Sygeplejeartikler og lignende 1 uge 
§ 141 Handleplaner 1 måned 

Frister for sagsbehandling - lov om trafikselskaber
Paragraf Sagstype Frist
§ 11  Individuel handicaptransport 4 uger

Frister for sagsbehandling - Sundhedsloven
Paragraf Sagstype Frist
§ 131 Omsorgstandpleje 1 uge
§ 140 Genoptræning 3 hverdage
§ 141 Alkoholbehandling (behandlingsgaranti) 14 dage
§ 142, stk. 1 Vederlagsfri lægesamtale Senest inden iværksættelse af behandling efer Sundhedsloven eller efter Lov om social service
§ 142, stk. 3 Vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler (behandlingsgaranti) 14 dage
§ 170 Godtgørelse for nødvendig befordring 5 hverdage
§ 172 Befordring til genoptræning til (special)læge 3 hverdage