Frister i Borgerservice

Her kan du se, hvor lang tid du kan forvente der går, før Borgerservice har behandlet din sag.

Folkeregisteret skal sikre, at du bliver bopælsregistreret på den adresse, hvor du faktisk bor og opholder dig. Vi træffer afgørelser efter Lov om det Centrale Personregister.

Sagsbehandlingsfrist

  • Vi påbegynder behandlingen af din sag indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor vi modtager din henvendelse. Behandlingstiden afhænger af, om vi skal indhente yderligere oplysninger, og om din sag skal sendes videre til andre myndigheder eller parter. Det vil have betydning for, hvornår din sag forventes afsluttet.
  • Ved igangværende sager fortsætter vi sagsbehandlingen senest efter 14 dage efter, at vi har modtaget nye oplysninger i sagen. 

Klagefrist


Har du modtaget en afgørelse fra os, har du 4 uger til at klage over afgørelsen. Du kan læse mere om dette i afgørelsen, vi har sendt til dig.

Vi påbegynder behandlingen af din klage indenfor 14 dage fra tidspunktet, hvor vi har modtaget klagen.


På sygesikringsområdet træffes der afgørelser efter Sundhedsloven og Lov om Det Centrale Personregister.

Sagsbehandlingsfrist

  • § 170 i Sundhedsloven, Befordringsgodtgørelse: Hurtigst muligt og senest indenfor 3 uger.
  • Sundhedsloven § 59, stk. 1 - 5, Lægeskift: Hurtigst muligt og senest indenfor 2 uger.
  • Sundhedsloven jf. § 58, stk. 1 - 4., Sikringsgruppeskift: Hurtigst muligt og senest indenfor 2 uger.
  • Sundhedsloven §64, stk. 3, Refusion af lægeudgifter i sikringsgruppe 2: Hurtigst muligt og senest indenfor 3 uger.
  • CPR loven, jf. §15 stk. 2, Adresse og sygesikring ved ophold på én af Kriminalforsorgens Pensioner: Sagsbehandling påbegyndes hurtigst muligt og senest inden for 14 dage.

Sagsbehandlingen bliver i mange tilfælde afsluttet ved selve bestillingen af passet. Dernæst ryger bestillingen direkte videre til produktion. 

Der er dog også ansøgninger, hvor det er nødvendigt at få politiets afgørelse. Det kan eksempelvis være situationer, hvor vi skal undersøge, om et pas kan udstedes uden samtykke fra en eller begge forældre. Her er der individuel sagsbehandlingstid.

I begge tilfælde er det eksklusiv produktions- og leveringstid på selve passet.


Kørekort behandler vi efter Kørekortbekendtgørelsen og Færdselsloven.

Sagsbehandlingsfrist 

  • Vi tilstræber at håndtere sager og afgørelser så hurtigt som muligt og senest 2 uger fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget sagen i Borgerservice.

På vielsesområdet træffes der afgørelser efter Ægteskabsloven.

Sagsbehandlingsfrister

  • Du kan forvente op til 2 ugers sagsbehandlingstid fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget ægteskabserklæringen i Borgerservice.

Sagsbehandlingsfrist

  • Bekendtgørelse om medielicens, jf. § 10, Ret til nedsat licens ved personlig tillægsprocent på 100: Vi behandler din sag hurtigst muligt og videresender til behandling hos DR Licens indenfor 3 uger.