Teknik og Miljø

Her kan du se, hvor lang tid det kan tage, at få en miljøgodkendelse til visse typer af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.

Du må forvente, at det tager op til seks måneder at behandle en sag indenfor dette område. Er der tale om en sag vedrørende listepunkt J 201 er fristen otte måneder. Vi kan forlænge tidsrammen én gang, hvis sagen er meget kompleks.

Hvis der er krav om en VVM-redegørelse i forbindelse med miljøgodkendelsen, kan sagsbehandlingstiden være noget længere. Det kan det, fordi der i den forbindelse blandt andet skal gennemføres en høring.

Der er ikke fastsat maksimal sagsbehandlingstid for andre virksomhedstyper end de, der er nævnt herunder. 

Bemærk: Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed for de punkter, vi har mærket med (s). De oplyste sagsbehandlingstider gælder derfor ikke for disse punkter.

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. Normalt definerer vi en tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, der udføres mod en økonomisk modydelse.

Produktionsvirksomheder vil som regel ikke høre ind under begrebet "tjenesteydelse".

Normalt opfatter vi tjenesteydelse som 'virksomhed af industriel, handelsmæssige eller håndværksmæssige karakter'. En virksomhed kan være omfattet af begrebet, hvis den er omfattet af et listepunkt, som er nævnt listepunkterne herunder og hvis den udfører en tjenesteydelse.

En knallertbane kan for eksempel være omfattet af bestemmelsen, hvis der bliver taget penge for, at andre kan bruge banen. Til gengæld er det ikke en tjenesteydelse at producere noget, som kan sælges.

Vi skal derfor konkret vurdere, om virksomheden udfører et arbejde for andre mod betaling.


Frister for sagsbehandling - farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
5.1

Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktiviteter:

a) Biologisk behandling
b) Fysisk-kemisk behandling
c) Blanding forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter
d) Rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter e) Genanvendelse/regenerering af opløsningsmidler
f) Genanvendelse/genvinding af uorganiske materialer undtagen metaller eller metalforbindelser
g) Regenerering af syrer eller baser. h) Nyttiggørelse af komponenter, der har været brugt til forureningsbekæmpelse
i) Nyttiggørelse af komponenter fra katalysatorer
j) Genraffinering eller andre former for genbrug af olie
k) Deponering i overfladevand.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - affald til forbrændingsanlæg
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
5.2

Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: a) For dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (s)
b) For andet ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.
c) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s)

6 måneder

Frister for sagsbehandling - Ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
5.3

a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand 1): i) Biologisk behandling. ii) Fysisk-kemisk behandling. iii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding iv) Behandling af slagger og aske. v) Behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s)
b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF: i) Biologisk behandling. ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. iii) Behandling af slagger og aske. iv) Behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s)

Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - midlertidig opbevaring af farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
5.5

Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - dyrekroppe eller animalsk affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
6.5

Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald på anlæg, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag:
a) Andre virksomheder end biogasanlæg. (s)
b) Biogasanlæg.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - oplag af mineralolie
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
C 201

Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - oplag af kemiske stoffer
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
D 201

Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.                     

Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - motorsportsbaner og køretekniske anlæg
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
H 201

Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg, der anvendes fem dage om året eller mere. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (* jf. bilag 4, punkt 26

6 måneder

Frister for sagsbehandling - uheld med farlige stoffer
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 201

Kolonne 2 - virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

8 måneder

Frister for sagsbehandling - krematorier
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 202

Krematorier

6 måneder

Frister for sagsbehandling - udendørs skydebaner
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 203

Udendørs skydebaner. (* jf. bilag 4, punkt 26)

6 måneder

Frister for sagsbehandling - forlystelsesparker
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 204

Forlystelsesparker. (* jf. bilag 4, punkt 26)

6 måneder

Frister for sagsbehandling - biogasanlæg
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 205

Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - kolonne 3 virksomheder
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
J 209

Kolonne 3 - virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. (s)

6 måneder

Frister for sagsbehandling - nyttiggørelse af farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 201

Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af bilag 1, punkt 5.1. eller 5.2. c.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - midlertidig opbevaring af farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 203

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 204

Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 205

Anlæg, der bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end deponering eller forbrænding, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - autophugning
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 209

Autoophugning (autogenbrug).

6 måneder

Frister for sagsbehandling - skibsophugning
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 210

Skibsophugning. (* jf. bilag 4, punkt 26)

6 måneder

Frister for sagsbehandling - genbrugspladser
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 211

Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3 , bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3 , bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - kompostering af affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 214

Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - forbrænding af ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 215

Anlæg, der forbrænder ikke-farligt affald med en kapacitet på mindre end eller lig med 3 tons pr. time.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - affald fra stenbrudsdrift
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 216

Anlæg, der håndterer affald, som er opstået i forbindelse med efterforskning, udvinding, oparbejdning og oplagring af mineralressourcer eller i forbindelse med stenbrudsdrift, med undtagelse af affald, der opstår i forbindelse med, men ikke er knyttet direkte til de nævnte aktiviteter.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - ikke farligt affald
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 217

Deponeringsanlæg for farligt affald, som modtager 10 tons affald om dagen eller mindre og har en samlet kapacitet på under 25.000 tons. Andre anlæg til bortskaffelse af farligt affald, hvor kapaciteten er mindre end eller lig med 10 tons pr. dag.

6 måneder

Frister for sagsbehandling - behandling af shreddere
Listepunkt Sagstype Sagsbehandlingstid
K 218

Anlæg til behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter, hvor kapaciteten er mindre end eller lig med 75 tons/dag. (s)

6 måneder