Pension og helbredstillæg

Som folkepensionist har du mulighed for at søge forskellige former for tilskud. Selve pensionen udbetales af Udbetaling Danmark.

Fra 1. december 2015 skal du søge om tillæg digitalt. 

Er du folkepensionist eller førtidspensionist før 2003, er det blevet obligatorisk at søge om tillæg digitalt. Du skal bruge selvbetjeningsløsningerne, når du skal søge om tilskud til:

 • Almindelig Helbredstillæg (helbredskort)
 • Udvidet helbredstillæg
 • Personlige tillæg

Du skal være opmærksom på, at du skal søge om tilskudet, INDEN du får behandlingen udført.

Efter 1. december 2015 skal du til nogle ansøgninger vedhæfte et prisoverslag fra en af sundhedsleverandørerne til din ansøgning i selvbetjeningsløsningen.

Svaret på din ansøgning får du i din digitale postkasse, hvis du ikke er fritaget for Digital Post.

Du kan bruge selvbetjeningsløsningerne på din computer/bærbare pc, smartphone eller tablet.

Det er også muligt at give en pårørende fuldmagt til at søge på dine vegne. Borgere, der ikke kan søge digitalt, kan henvende sig i Borgerservice og få hjælp eller blive undtaget fra at søge digitalt. 

Har du brug for hjælp til at ansøge, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Selvbetjeningsløsningerne finder du i boksen 'Selvbetjening'.


Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Derfor er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 

Det er Herning Kommune, der tager sig af tilskud til medicin, tandpleje, fodpleje, briller og tandproteser, samt af øvrige personlige tillæg.

Du kan læse meget mere om folkepension, ældrecheck, varmetillæg, boligstøtte, helbredstillæg og personlige tillæg på borger.dk

Du finder nyttige links i 'Mere info'.


Din mulighed for at få tilskud afhænger af din tillægsprocent. Tillægsprocenten fremgår af din pensionsmeddelelse.

Jo højere din procent er, jo mere får du i tilskud.

På borger.dk kan du læse mere om beregningen af din tillægsprocent. Følg linket 'Læs om din personlige tillægsprocent' i boksen 'Mere info'.


Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om et helbredskort (medicinkort), så du kan få økonomisk hjælp til medicin og tandpleje.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Se i øvrigt boksene 'Mere info' og boksen 'Selvbetjening' for relevante links.


Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om økonomisk hjælp til fodpleje, briller og tandproteser.

For at få hjælp skal du have en tillægsprocent, der er højere end 0%. Din tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.

Sammen med ansøgningen skal du sende os et prisoverslag fra enten optikeren (briller), tandlæge eller tandtekniker (tandproteser) eller en udtalelse fra fodplejeren. I boksen 'Selvbetjening' finder du den attest, som fodplejeren skal udfylde.

Se i øvrigt boksene 'Mere info' og 'Selvbetjening' for relevante links.


Hvis du modtager folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) kan du søge om hjælp til alle former for nødvendige og uforudsete udgifter (personligt tillæg).

Det kan blandt andet være udgifter til:

 • Indskud/depositum
 • flytteudgifter
 • etablering i bolig
 • huslejerestancer
 • restancer forbrugsafgifter
 • Samværsudgifter - ved samvær med børn uden for eget hjem.

I visse situationer kan der være tale om, at hjælpen skal tilbagebetales.
 

Når alle andre muligheder er udtømte 


Du skal, inden du søger, selv have undersøgt alle andre muligheder for at løse det økonomiske problem. Det gælder blandt andet muligheden for at søge helbredstillæg og udvidet helbredstillæg (se længere oppe på siden).

Du skal også have undersøgt muligheden for at låne i banken eller aftale afdragsordninger eller betalingsordninger.

Du må ikke have påtaget dig udgiften, før du søger kommunen om hjælp. Det betyder, at du ikke må skrive under på en lejekontrakt, før du søger hjælp til indskud eller depositum.
 

Husk dokumentation - ellers bliver din sag forsinket
 

Du må forvente en sagsbehandlingstid mellem 1-3 uger, inden du får svar på din ansøgning.

Vi kan ikke behandle sagen, før vi har den nødvendige dokumentation, og du har sikkert brug for en afklaring så hurtigt som muligt i en presset situation. Derfor er det vigtigt, du husker at sende alle de nødvendige papirer med, når du søger om 'Personligt tillæg'. 


Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 91.900 kr. (2021).

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fastejendom
 • kursværdien af obligationer
 • pantebreve i depot
 • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

De indefrosne feriepenge og engangstilskuddet på 1.000 kr., udbetalt i 2020 pga. corona-krisen, bliver ikke regnet med i din formue.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

Indhold hentet fra borger.dk

Et glad pensioneret ægtepar.