Værgemål

Værgemål er ikke det samme som umyndiggørelse.

Hvis du har brug for rådgivning omkring værgemål, kan vi hjælpe dig i Tilsynsenheden. 

Her kan borgere og pårørende orientere sig om, hvilke muligheder der er for at få hjælp til eksempelvis økonomi eller til at varetage personlige interesser.

Tilbudene er baseret på Serviceloven § 82 vedrørende omsorgspligt og Værgemålsloven. Værgemålsloven er det formelle tilbud om hjælp til personer med manglende eller nedsat handleevne.

Ved handleevne forstås evnen til at varetage egne anliggender på en fornuftsmæssig måde og til at have den fornødne dømmekraft i en given situation. Det vil sige at kunne overskue, hvilke konsekvenser en handling har.

Der skal være tale om sindssygdom (herunder svær demens), hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred. Borger skal grundet ovenstående ikke være i stand til at varetage egne interesser.

Der skal være et nuværende behov for en værge. Det er derfor ikke nødvendigvis alle, der har en af ovenstående lidelser, der vil have behov for en værge. Der kan kun søges værgemål til den/de emner, der er nødvendige på det angivne tidspunkt. Dette afhænger meget af borgerens mentale funktionsniveau.

Følgende kan anmode Statsforvaltningen om at beskikke en værge for borgere med ophold i Herning kommune:

• Borgeren selv
• nære pårørende
• politiet
• Tilsynsenheden, Herning kommune.

Pårørende, venner eller anden person med tilknytning til den pågældende borger vil have mulighed for at blive indsat som værge. Borgeren har ret til selv at frasige sig bestemte personer som sin værge. Såfremt der ikke er en af ovennævnte, der ønsker at blive indsat som værge, er det muligt at få beskikket en værge af Statsforvaltningen (dette vil borgeren som udgangspunkt selv skulle betale for). Såfremt politiet eller Herning kommune søger værge til en borger, vil denne myndighed have mulighed for at henvise til, at en bestemt person indsættes som værge. Myndigheden har også mulighed for at begrunde, hvorfor en bestemt person ikke vil være hensigtsmæssig at indsætte som værge. 

Hvis borgeren eller pårørende er i stand til at søge selv, skal dette gøres via Statsforvaltningens hjemmeside. Tilsynsenheden, Herning kommune, kan her bruges til sparring.

Ved henvendelse til Tilsynsenheden skal du på forhånd have gjort dig klart, hvad der er behov for værgemål til. Derudover skal du overveje, hvorfor borgeren ikke selv kan varetage sine interesser. Hvis du er i tvivl om, om der er et reelt behov, kan tilsynsenheden bruges til sparring. Inden du søger er det vigtigt at undersøge, om der er andre muligheder for hjælp. Dette kan for eksempel være:

• Bostøtte
• Ydelsesafdelingen for administrationsordning
• Kan pårørende være behjælpelige? 

Hvis andet ikke er muligt, og der vurderes et behov for værgemål, kan den tilsynsførende i Tilsynsenheden, der er ansvarlig for det enkelte område, kontaktes. 


Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af en sindssygdom (herunder svær demens), hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det (§5 stk. 1).

Der kan iværksættes værgemål for den, der på grund af sygdom eller stærkt svækket tilstand er uegnet til at varetage sine økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom, hvis der er behov for det i stedet for samværgemål efter § 7 (§5 stk. 2).

Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender. Det kan også begrænses til at angå personlige forhold (herunder bestemte personlige anliggender). Det skal præciseres, hvilke økonomiske- og/eller hvilke personlige forhold, der ønskes værge til at varetage. Eksempelvis i forbindelse med flytning (§5 stk. 3).

Er tilstanden midlertidig, eller er der af andre grunde særlig anledning hertil, kan værgemål tidsbegrænses (§8 stk. 2).

Statsforvaltningen eller retten kan træffe en foreløbig afgørelse om værgemål, hvis betingelserne i § 5 eller § 7 skønnes opfyldt, og der er et øjeblikkeligt behov herfor. Under samme betingelser kan retten træffe en foreløbig afgørelse om fratagelse af den retlige handleevne efter § 6. Statsforvaltningen eller retten beskikker samtidig en foreløbig værge for den pågældende (§21).

I forbindelse med værgemål efter § 5, der omfatter økonomiske forhold, kan den retlige handleevne fratages, hvis dette er nødvendigt for at hindre, at den pågældende udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for væsentlig forringelse, eller for at hindre økonomisk udnyttelse. Fratagelsen af den retlige handleevne kan ikke begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.

Stk. 2: Den, der er frataget handleevnen kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue, medmindre andet er bestemt.

Stk. 3: Afgørelser om fratagelse af handleevne bliver tinglyst, jf. tinglysningslovens § 48.

Samværgemål: Der kan iværksættes samværgemål for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom (Stk. 2). Samværgemålet kan begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.

Tillægsbeskrivelse til § 5 - værgemål/økonomisk værgemål: Bliver en anden person end ægtefællen udpeget som (økonomisk)værge, gælder reglerne, om forvaltning, anbringelse, tilsyn og regnskabspligt som udgangspunkt ikke, ligesom der ikke skal indhentes godkendelse hos Statsforvaltningen til særlige dispositioner. Værgemålet administreres i disse tilfælde af værgen sammen med den ægtefælle, der ikke er under værgemål, og det forudsættes, at værgen og den raske ægtefælle kontrollerer hinanden. Ved denne form for værgemål undgår ægtefællen, at den syge ægtefælles del af den fælles formue skal udskilles og sættes ind på en forvaltningskonto (§33 stk. 1).


Nogle personer er på grund af deres helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold. I en sådan situation kan det være nødvendigt, at vedkommende kommer under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på hans eller hendes vegne.

Det er Familieretshuset, der iværksætter et værgemål og beskikker en værge.

Ved langt de fleste værgemål er personen stadig myndig og beholder dermed retten til at handle selv. Vedkommende har også fortsat stemmeret. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at beskytte personen mod at blive udnyttet eller indgå uheldige økonomiske aftaler. Hvis det forholder sig sådan, kan personen helt eller delvist få frataget sin økonomiske retlige handleevne.

Hvis man helt bliver frataget sin retlige handleevne, betyder det, at man bliver umyndig og ikke længere kan indgå gyldige økonomiske aftaler, optage lån eller lignende. Det er udelukkende værgen, som kan det. Når man er umyndig, mister man også sin ret til at stemme ved valg til Folketinget. Værgen kan ikke overtage stemmeretten. Man kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europaparlamentet.

Hvis man delvist bliver frataget sin retlige handleevne, er man fortsat myndig, men kan ikke indgå gyldige økonomiske aftaler på de områder, hvor handleevnen er frataget. Man kan fortsat stemme ved valg til Folketinget.

Det er domstolene, der helt eller delvist kan fratage en person den retlige handleevne. Familieretshuset kan imidlertid behandle en ansøgning om indskrænkning eller ophævelse af fratagelse af den retlige handleevne.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis en person har behov for støtte til at træffe beslutninger om sin private økonomi, kan personen få en samværge. Samværgemål omfatter kun økonomiske forhold.

En person, som er under samværgemål, skal samarbejde med værgen. Personen skal derfor være så velfungerende, at hun eller han er i stand til at indgå i et sådant samarbejde.

Det er den person, som har behov for et samværgemål, der selv skal søge om det. Ansøgningen skal sendes til Familieretshuset.

Indhold hentet fra borger.dk

Nogle personer er på grund af deres helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold. I en sådan situation kan det være nødvendigt, at vedkommende kommer under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på hans eller hendes vegne.

Det er Familieretshuset som myndighed, der iværksætter et værgemål.

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan komme under værgemål og få en værge. Dels er der en række helbredsmæssige betingelser, og dels skal der være et reelt behov for et værgemål.

Indhold hentet fra borger.dk

Følgende kan søge om værgemål, om ændring eller ophævelse af et værgemål:

  • Personen selv
  • En ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste pårørende
  • Værgen, en særlig værge eller en skifteværge
  • En fremtidsfuldmægtig eller den, der har indseende med fremtidsfuldmægtigen
  • Kommunalbestyrelsen
  • Regionsrådet
  • Politidirektøren
Indhold hentet fra borger.dk

Hvis det ikke er personen selv, der søger om værgemål, skal Familieretshuset altid sende en orientering om ansøgningen til den person, der søges værgemål for.

For at vurdere ansøgningen indhenter Familieretshuset en udtalelse fra personens læge. Hvis vedkommende bor på en institution, indhentes også en udtalelse fra institutionen. Personen, som der søges om værgemål for, kan ligeledes bede om et møde med Familieretshuset.

Normalt kan sagen afgøres herefter. Familieretshuset kan dog ikke afgøre en sag, hvis personen, der søges værge mål for, modsætter sig værgemålet. I så fald sendes sagen videre til retten.

Indhold hentet fra borger.dk

Når Familieretshuset iværksætter et værgemål, bliver der samtidig beskikket en værge. Det kan fx være et familiemedlem eller en anden, der kender personen godt.

Der kan kun være én værge, og man kan ikke blive pålagt at være værge.

Hvis der ikke er en egnet værge, eller hvis de pårørende er uenige om, hvem det skal være, har Familieretshuset tilknyttet en kreds af personer, såkaldte faste værger, som kan beskikkes. En fast værge skal have vederlag for sit arbejde. Vederlaget betales normalt af den, der er under værgemål.

Indhold hentet fra borger.dk

En værge skal varetage interesserne for den, som vedkommende er værge for. Han eller hun skal handle på den pågældendes vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter. Det kan fx være økonomi.

Værgen skal sørge for, at indtægterne bruges til gavn for den person, der er under værgemål, og hvis der er formue, skal værgen sikre, at den bevares og giver et rimeligt udbytte.

Værgen har ikke ubegrænset adgang til at handle på vegne af den, som værgemålet omfatter. Nogle beslutninger skal Familieretshuset godkende.

Indhold hentet fra borger.dk

NemID er brugerens personlige digitale signatur. Et af kravene til NemID er, at indehaveren har ene-kontrol over sit NemID. Andre personer - som fx en værge - må altså ikke have adgang til at anvende signaturen.

Hvis en værge har brug for at agere på vegne af en umyndig person, skal værgen bruge sit eget NemID til at logge på den relevante tjenesteudbyder. Værgen skal derfor kontakte tjenesteudbyderen, der herefter skal give mulighed for at vælge, om værgen ønsker at agere på egne vegne eller på vegne af den umyndige person. Hvis værgen anvendte et NemID udstedt i den umyndiges navn, ville det ikke være klart for modtagerne, at det ikke var personen selv, der anvendte NemID.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du vil klage over Familieretshusets afgørelse om at sætte et værgemål i gang, om at ændre et værgemål eller om at ophæve det, skal du indbringe sagen for retten. Det skal ske senest fire uger efter, Familieretshuset har truffet sin afgørelse. De personer og myndigheder, som kan søge om værgemål, kan også klage over afgørelsen.

Hvis du derimod vil klage over Familieretshusets afgørelse om, hvem der skal være værge eller de dispositioner, som Familieretshuset godkender eller afviser, behandles din klage i Civilstyrelsen. Du skal i første omgang sende klagen til Familieretshuset. Herfra sendes klagen sammen med sagen og alle dens akter videre til Civilstyrelsen. Du kan kun klage over en afgørelse, hvis du er part i sagen, og der er ingen klagefrist.  

Indhold hentet fra borger.dk